Поруке Митрополита Хризостома

 

ДУХОВНА ОБНОВА КРОЗ ПОКАЈАЊЕ 

 

До­ла­зим да вам бу­дем ар­хи­је­реј, вла­ди­ка и слу­га, усрд­ни мо­ли­тве­ник пред Бо­гом. Зна­мо и осје­ћа­мо да су ва­ши по­гле­ди сил­но упр­ти у на­шу ма­лен­кост, и уши ва­ше на­прег­ну­те, са же­љом да ви­ди­те и да чу­је­те шта ће­мо вам ре­ћи и по­ру­чи­ти да­нас и су­тра. Исто та­ко зна­мо да су ва­ша на­да­ња и оче­ки­ва­ња ве­ли­ка. И с пра­вом, јер ви и ова ми­тро­по­ли­ја сте уви­јек има­ли ми­тро­по­ли­те ве­ли­ка­не на­ше исто­ри­је и на­ше Цр­кве. За­то дрх­ти­мо пред ве­ли­ким те­ре­том од­го­вор­но­сти ко­ју пре­у­зи­ма­мо, и стре­пи­мо да мо­жда не­ће­мо би­ти до­стој­ни ва­ших оче­ки­ва­ња, или ве­ли­чи­не на­ших пред­ход­ни­ка ко­ји­ма се ди­ви­мо и кла­ња­мо.

По­треб­не су нам ва­ше мо­ли­тве и мо­ље­ња. Мо­ли­те се за нас, да вам бу­де­мо као не­ка­да Мој­си­је Изра­иљ­ском на­ро­ду у Егип­ту: пред Бо­гом сми­рен и Ње­гов слу­га, а пред љу­ди­ма и раз­бо­рит и хра­бар, Бо­га и вас до­сто­јан.

Зна­мо и осје­ћа­мо, да су с на­ма и ме­ђу на­ма ду­хов­но при­сут­ни и на­ши ве­ли­ки и слав­ни прет­ход­ни­ци, да они слу­ша­ју ове рије­чи на­ше, и осје­ћа­ју ва­ша ср­ца и мо­ли­тве. И они ће нам као и ви би­ти свје­до­ци пред Бо­гом. Као и сви ми, бра­ћо и се­стре, и они су за­бри­ну­ти ста­њем на­шег срп­ског пра­во­слав­ног на­ро­да. Из сва­ко­днев­них раз­го­во­ра са љу­ди­ма кон­ста­ту­је­мо ка­ко ста­ње на­шег на­ро­да ни­је до­бро. Ни­је до­бро са­мо кон­ста­то­ва­ти и ја­ди­ко­ва­ти, већ се мо­ра од­мах и нео­д­ло­жно чи­ни­ти што је по­треб­но да би се то ста­ње из­ми­је­ни­ло на бо­ље. Сва­ка из­мје­на на бо­ље, сва­ко по­пра­вља­ње на­род­не си­ту­а­ци­је мо­же би­ти са­мо по­ка­ја­њем, од­но­сно ми­је­ња­њем на­чи­на ми­шље­ња и раз­ми­шља­ња.

Под­сје­ти­мо се ка­ко сва Ју­деј­ска зе­мља и Је­ру­са­ли­мља­ни до­ла­жаху све­том Јо­ва­ну Кр­сти­те­љу на ри­је­ку Јор­дан, и он им го­во­ра­ше: По­кај­те се, и вје­руј­те у Је­ван­ђе­ље. Али, то ни­је по­ру­ка са­мо јед­ног вре­ме­на – то је по­ру­ка свих вре­ме­на и свих ви­је­ко­ва. За­пра­во, тре­ба ове ри­је­чи све­тог Јо­ва­на Кр­сти­те­ља да чу­је­мо као да их он на­ма лич­но го­во­ри. На­ма као на­ро­ду, да­нас и од­мах, нео­п­ход­но је по­треб­на ду­хов­на об­но­ва кроз по­ка­ја­ње и над­град­ња вје­ре у Је­ван­ђе­ље Хри­сто­во. Са­мо та­ко ће­мо об­но­ви­ти наш хри­шћан­ски и све­то­сав­ски иден­ти­тет, иден­ти­тет ко­ји је кра­сио наш на­род кроз ви­је­ко­ве, кроз на­шу ду­гу и слав­ну исто­ри­ју.

Ми­је­ња­њем на­шег ра­ци­о­на­ли­стич­ког и при­зем­ног ми­шље­ња за­до­би­ће­мо, бла­го­да­ћу Ду­ха Све­то­га, ум Хри­стов, а то и је­сте крај­њи циљ сва­ког хри­шћа­ни­на. Ду­хов­на об­но­ва кроз по­ка­ја­ње не зна­чи бје­жа­ње од се­бе са­мо­га, већ су­о­ча­ва­ње са со­бом и ми­је­ња­ње се­бе са­мо­га и све­га око се­бе. Овим се по­себ­но ви­ди бла­го­слов Бож­ји, ко­ји је Бог дао чо­вје­ку да бу­де украс цје­ло­куп­ног ство­ре­ног сви­је­та. Ње­гош то на свој на­чин опје­ва­ва у “Лу­чи ми­кро­ко­зма”; то је исто­вре­ме­но оно што је као за­вјет оста­вио све­ти вла­ди­ка Ни­ко­лај Жич­ки и Охрид­ски, ре­кав­ши: Да се обо­жи­мо, и све­то умно­жи­мо, али прет­ход­но да се сло­жи­мо. “Оче, мо­лим Те да сви јед­но бу­ду, као Ти, Оче, што Си у Ме­ни, и Ја у Те­би, да и они у на­ма јед­но бу­ду”, мо­ли се Го­спод Исус Хри­стос при­је свог стра­да­ња. И ја мо­лим Ње­га, Оца мо­ли­тве, да бла­го­сло­ви наш на­род Срп­ски сло­гом и је­дин­ством. И вас, бра­ћо и се­стре, мо­лим и пре­кли­њем да се сло­жи­мо и ује­ди­ни­мо за­рад на­шег до­бра и оп­стан­ка. Раз­ми­шља­ти дру­га­чи­је и има­ти дру­га­чи­ји из­бор или опре­дје­ље­ње не би смје­ло би­ти смет­ња на­шем на­ци­о­нал­ном је­дин­ству. На­про­тив, у раз­ли­чи­то­сти­ма ми­сли и иде­ја и њи­хо­вом су­о­ча­ва­њу кри­ста­ли­шу се за­јед­нич­ке ври­јед­но­сти. Не до­пу­сти­мо да нас на­ше су­је­те и лич­ни ин­те­ре­си сва­ђа­ју, за­ва­ђа­ју и ди­је­ле.

Не би­вај­мо жр­тве ин­те­ре­са дру­гих. Не­ма ни­ти мо­же би­ти ве­ћег или ве­ћих ин­те­ре­са, од на­род­ног ин­те­ре­са. Ово су им­пе­ра­ти­ви на­ше са­да­шњо­сти, и биће несумњиви знаци да је срп­ски на­ро­д пот­пу­но свје­стан сво­је исто­риј­ске од­го­вор­но­сти. Без ду­хов­не об­но­ве, без обо­же­ња и умно­же­ња не­ма бу­дућ­но­сти ни­ти на­ро­да, ни­ти Цр­кве. Не­ка сва­ко од нас пре­ма сво­јој са­вје­сти од­го­во­ри на ова три за­дат­ка, да се сло­жи­мо, обо­жи­мо и ако Бог да умно­жи­мо.

 

Митрополит Дабро-босански Хризостом

 

(Објављено у часопису Соко, 31-32, децембар 2018. године)

Омладински новогодишњи турнир „Рогатица 2019“ –Фудбалске наде испуниле очекивања

ДОМИНАЦИЈА „БАМБИ-СОКОЛА“

 

РОГАТИЦА – 15. јануара 2019.У предвечерје Нове православне године у Рогатици је у организацији Центра за културу и спорт и подршку општине, окончан је днодневни Омладински новогодишњи турнир у малом фудбалу који је окупио фудбалске наде клубова из Фоче, Горажда, Вишеграда, Чајнича, Сокоца, Пала и Рогатице.

Финалисти

У цјелини узев, побједник турнира је екипа „Бамби-Соко“ из Вишеграда, која је у финалној утакмици побиједила екипу Олимпа са Пала резултатом 2:1 послије извођења пенала, јер је у регуларном току било 0:0.

На овом турниру солидан наступ имале су наде ФК Младост из Рогатице. Они су освојили трећа места у конкуренцији годишта 2007. И 2008, док су најмлађи рођени 2011 и 2012. Заузели високо друго мјесто.

Свијетла тачка наступа на турниру био је 11-годишњи Здравко Орашанин. У конкуренцији вршњака рођених 2007. Он је проглашен за најбољег играча.

Млади Здравко Орашанин

Предсједник ФК Младост Жељко Ћузулан рече да је турнир у потпуности испунио очекивања, а што се тиче младог Орашанина по његовом мишљењу ради се о ђечаку скромне физичке конституције, али са неоспорно великим фудбалским талентом чије вријеме тек долази.

Иначе, Орашанин рече да фудбал игра од како зна за себе, а у школи фудбала ФК Младост је већ двије године. Воли фудбал и нада се да ће једног дана заиграти и у првом тиму Младости.

Текст И фото: СретенМитровић

(Пренесено из www.058.ba)

 

Запажена књига Воја Мачара, предратног горажданског, а сада новинара у далакој Канади

 

   ПРИЧЕ ИЗ БЕЛОГ ГРАДА

 

Војо Мачар се од својих најранијих новинарских дана, у предратном Горажду, издвајао по агилности, одлучности, сналажљивости, запажању и правовременом реаговању. Све те и многе друге особине, својствене истакнутим новинарима, биле су му идеја водиља, тако да је бројну читалачку публику, у тада знатно тиражнијим новинама, изворно информисао, било да се ради о култури, спорту, репортажама, причама о људима и занимљивим догађајима.

Прошао је комплетну животну новинарску школу, од спортског, фабричког, регионалног, па до новинара у тада најистакнутијим дневним новинама: „Спортске новине“, „Ослобођење“, а био је један од најактијих дописника тада најтиражнијих „Вечерњих новости“.Почетком рата у БиХ једно вријеме је био ратни дописник, а потом за вријеме избјегличких дана у Београду, уз преживљавање на пијац Баново Брдо, налази времена, снаге, тема и инспирација за занимљиве текстове  у „Новостима“.

Након одласка у Канаду, у Кичинер-Јужни Онтарио наставља са активним новинарством као дописник „Вести“ из Канаде, а од 2006. до 2009. године издавао је часопис „Слово“, по многима један од најквалитетнијих на просторима српске дијаспоре.

Колумне из „Слова“ у једној збирци

 

Свеовобилесулогичнепредиспозициједасеискусниновинарскивук, какавјенеспорноВојоМачар, одлучида у својупрвузбиркубеоградскихпричаобједини 26 колумниобјављиваних у властитомчасопису “Слово“, за кога се аутор искрено нада да ће ускоро бити поново пред читаоцима. 

У најкраћем, ради се о изузетно животним, документарним, духовито-ироничним, хумористичним и сатиричним причама којима је аутор, као један од пијачних трговаца из избјегличко-шверцертског миљеа током и након посљедњег несрећног рата, који су како он наглашава „значајно унаприједили кадровску структуру на пијаци Баново Брдо“,  овјековјечио један други поглед на Београд, за разлику од његових старих или мање старијих становника.

Аутор је са породицом „у Београд ушао тихо и на прстима“, увјек зазирући да сви знају да је узбјеглица, а потом се, опет тихо и на прстима, из Београда запутио у далеки свијет-у Канаду, у неки нови завичај за којим трага од свог рођења.

Запис о избјегличким судбинама

 

„По­ве­за­не у јед­ну це­ли­ну, приче се до­жи­вља­ва­ју не са­мо као ис­по­вед­на про­за, већ и као бри­жљи­во, ефект­но сро­че­ни за­пи­си о суд­би­ни из­бе­гли­ца из Бо­сне, што је и да­нас ак­ту­ел­на те­ма, ка­ко у Ср­би­ји, та­ко и у ра­се­ја­њу. У овом шти­ву на са­мо ­сво­јан, упе­ча­тљив на­чин пул­си­ра син­дром се­о­ба Цр­њан­ског. Да­кле, нај­о­се­тљи­ви­ја и нај­при­јем­чи­ви­ја те­ма за да­на­шње чи­та­о­це, не са­мо срп­ске, већ це­лог све­та“, пише Катарина Костић, у својој рецензији Мачареве књиге.

Описујући приповједачку вјештину Воја Мачара, која нас неодољиво подсјећа на стил Моме Капора, Живанка Мајсторовић у својој рецензији наглашава да нас „Вештином усменог, непосредног приповедања, али у писаној форми, Војо Мачар враћа у не тако далеку прошлост.

„Прочитате целу збирку приповедака (у даху), а не осећате мучнину и горчину, као што сте се прибојавали да ће се десити. И питате се само на тренутак, како је то могуће“?

Сачувани снови

 

Приказујући аутора из другог угла, рецензент Радмила Мићић констатује: „Ово је прича о човеку из колоне који је у завежљају носио и сачувао своје снове. Упркос свим животним ветровима који су га шибали, грејао је свој сан топлином златне душе. Да, ово је прича о Воји Мачару, новинару из Горажда, који је силом прилика, као многи, дошао на ове просторе да гради нови живот. Новинарство је посебан занат где царује мисао и реч. А како царовати на страном језику“ ?

Збирку приповједака „Приче из Белог града“, аутора Воја Мачара, објавио је београдски „Свет књиге“ 2017. године. Након промоције у Торонту, недавно је, крајем септембра 2018. године, уз запажену пажњу, промовисана у Рогатици и Вишеграду, а потом и Београду.

 

(пренесено из часопоса СОКО, број 31-32)

Славко Хелета

 

 

 

Гост часописа „Соко“ – Војкан Крстић, познати грађевинар и још познатији хуманиста

БУДИМО СВИ ХУМАНИ


Војкан Крстић је млад и успјешан бизнисмен из Србије, власник је београдске грађевинске фирме „Елита градња“. Ипак, по хуманости и помоћи људима, али и животињама,  широм Србије и Републике Српске је јединствен  и недостижан.

Овај вриједни хуманиста и грађевинар је гост двоброја 31-32, часописа “Соко”. Његов примјер, без сумње, подстиче бројне младе људе да га слиједе.

Соко-Када сте почели да се, поред бизниса, бавите и хуманим радом?

ВК-Почео сам да се бавим хуманитарним радом пре пет година. Прва моја акција је била да изградим терен за децу у моме комшилику. Тада су ми се придружили пријатељи и како сам ја радио још хуманитарних дела тако се још људи придруживало. Почеле су акције и да се шире и још људи придружује. Тако сам и дошао у Републику Српску јер сам све достигао у Србији. Народ из Републике Српске гледа Србију као мајку,сам сам се у то лично уверио. Ја само желим да се људи не свађају и да будем пример младима како треба да размишљају  и да свако види како помажемо људима, да би и тај неко пронашао себе и исто урадио.

Соко-Кажу да сте веома побожни и да Вам је Српска православна Црква у срцу.

ВК-Јако сам побожан и захвалан нашој Цркви што нас окупља и скупља и само желим један део себе да дам и колико толико јој вратим . Црква је једина која може да нас окупи као некада како смо се окупљали.

Соко-Бавити се бизнисом и то у грађевинарству, захтјева знање, вријеме и енергију. Како уз све то стижете на разне стране, помажући угроженима?

ВК-Ја сам на челу своје фирме, али мој највећи успех је тај што идем испред људи и они ме прате. Виде у мени вођу јер сам увек ту када затреба.  Посао не водим из канцеларије већ на терену и знам све да објасним телефоном јер сам предходни дан био на градилишту.

Соко-Истакли сте се и дошли у жижу јавности са обадвије стране Дрине реализујући на стотине хуманитарних акција, у којима сте уз људе помагали и угрожене животиње, посебно за вријеме поплава у Обреновцу 2014. године.

ВК-Мој пут је био тежак,али сам све радио из срца и оно ме је водило. Највећа акција ми је била у поплавама 2014. године у Обреновцу где сам једини био на једној страни града и са својим људима превезао преко 250 људи у једном дану и ко зна колико животиња. У Републици Српској најлепша акција је била када смо носили Божићне прехрамбене пакете људима слабијег имовног стања.

Соко– Живите здрав живот, без порока, уз бављење екстремним спортовима. Начелник сте Спасилачког центра Србије.

ВК-Ја сам човек који никада није пио, пушио и све друго што није здраво. Био сам професионални спортиста и остао сам такав за цео живот.Екстремни спортови ми одржавају адреналин који ми треба у моме послу, па сам баш због тог адреналина и великог срца начелник Спасилачког Центра Србије који има 124 момка.

Соко-Породично сте везани са Вардиштем, пограничним мјестом код Вишеграда.

ВК-Вардиште волим јер ми је ту мајчин завичај и имам једну пословицу да је боље бити први у селу него други у граду. Ипак мислим да је међу народом најлепше и ја се тако осећам јер сам приземан човек.

Соко-Јели то разлог што сте у Вардишту покренули изградњу купалишта и малог рекреационог центра уз Рзав, те споменика генералу Масалу?

ВК– Највећи разлог што сам направио спортске терене у Вардишту је моја мајка. Моја породица је увек била уз мене и ја желим на овај начин да покажем поштовање. А Споменик Генерала Масала смо направили на средини центра, као знак поштовања према храбром човеку и ми млађи морамо да поштујемо јунаке да би неко сутра поштовао и нас.

Соко-Недавно сте, након пожара у конаку Манастира у Добрунској Ријеци, изузетно успјешно организовали добротворно вече на коме је прикупљено преко 25.000 КМ.

ВК– Добротворно вече је јако добро успело и ја сам задовољан. Био сам само једна мала карика у свему томе,а народ је тај који је скупио сав новац, Ја само био један мали покретач. Црква нас окупља, а ми јој само враћамо.

Соко-Импонује ваша ведрина, комуникативност и једноставност у послу којим се бавите, али још више у хуманом раду. Како то успјевате?

ВК– Најбитније је да поштујете људе око себе и они ће да кроз осмех решавају све тешке ствари и биће лакше свима. Осмех је једна крива линија на моме лицу, али зна да усрећи много људи.

Соко-Свједоци смо велике кризе за сталне послове, али и чињенице да многи млади људи сањају велике паре, а да нису спремни на одрицања. Који је Ваш савјет младима, јер сте прошли трновит пут до великог бизниса?

ВК– Људи који имају не могу да схвате да није живот да једете из три тањира, три куће да имате и у три кревета да спавате. Живот је једноставан и треба га тако доживети да не летите високо јер што више летите то се удаљавете у очима људи који вас гледају. Ако већ идете степеницама ка врху ја поздрављам људе поред којих пролазим, јер знам да ће проћи и моје време када се морам спустити, али када се спустим наћи ће се неко ко има да ме задржи.

Соко– Ваша порука читаоцима часописа „Соко“.

ВК– За крај интервјуа желим да пренесем младима једну поруку – желим да се сви волите без обзира и ако се свађате, само да волите једни друге. Без обзира какве невоље имамо бићемо срећни све док постоји љубав. Шта ако људи изгледају другачије од вас? Да ли би сте их требали волети? Да,требали би сте, јер је свако драг на посебан начин. Само је битно како приђеш човеку.Нема никакве везе били они црни или бели- мали или велики – болесни или здрави – овакви или онакви, сви смо ми различити и сви смо ми људи који радимо најбоље што можемо. Ако видишнеког ко је болестан или необичан и не прихваћен од друштва схватићеш да је то само особа као и сви остали. Можда можеш махнути и осмехнути се и рећи здраво!  Никада не знате можда баш та особа сутра буде Ваш најбољи пријатељ.Зато будите хумани када год можете, јер тада позајмљујете од Бога да би дали неком коме је то потребно.

Славко Хелета

Интервју Сокола-Владан Милојевић тренер ФК Црвена Звезда Београд

 

„УСПЕХ УЗ ПРЕДАН РАД И ВЕРУ У СЕБЕ“

 

Захваљујући одличним резултатима са препорођеном Црвеном звездом Владан Милојевић се сврстао међу одличне фудбалске тренере који по знању и квалитету далеко надмашује тренерски просјек у Србији и шире у региону. Љубазно се одазвао Редакцији Сокола за овај интервју кога смо обавили 15. септембра 2018. године, уочи Звездиног старта у Лиги шампиона Европе, а објавили у Соколовом двоброју 31-32, с краја децембра 2018. године.

 

Соко: Гдје сте провели своје дјетињство и дали је било уско везано за спорти фудбал?

ВМ: Потичем из једне спортске породице, у којој је поред мене фудбал играо и мој старији брат Горан. Ја сам рођени Аранђеловчанин, моји први дани, од како знам за себе, поред оног пикања испред зграде и играња у ФК „Шумадија“,су први фудбалски кораци до неких 16 година.Дакле,фудбал сам почео да тренирам врло рано. И после преласка у Београд следила је професионална фудбалска каријера.

Соко:Прве фудбалске кораке начинили сте у „Црвеној звезди“. Како је дошло до сусрета са Звездином школом фудбала?

ВМ: Преко мог брата, Горана Милојевића, који је са 16 година прешао из „Шумадије“ у „Црвену звезду“,играјући у генерацији са Пиксијем Стојковићем, Мркелом, Диком Стојановићем, Маровићем. Било је то 1981. године, тако да су ме касније запамтили као његовог шест година млађег брата, јер сам и ја прве кораке са 16 годинана правио у кадетском погону Звезде.

Соко: Као фудбалер прошли сте многе клубове широм Србије и Грчке. Каква је разлика између српског и грчког фудбала?

ВМ: Па нема велике разлике. Ја сам у Грчку отишао почетком 1993. године, то је почетак тешког периода за Србију као земљу, да се не враћамо на то. Имао сам прилику да одем у грчки фудбал и на моју срећу остао сам доле и развио се као фудбалер. Ја сам отишао са 23 године и завршио сам каријеру са 34 године. Значи то је било проведених 11 година у Грчкој.

„Панатинаикос“ за незаборав

 Соко: Гдје сте оставили највећи траг као играч и која вам је утакмица остала у посебном сјећању?

ВМ:Ја сам играо у доста клубова у Грчкој, од „Јањине“, „Каламате“, атинског „Аполона“. Сигурно највећи печат у мојој каријери су три године проведене у „Панатинаикосу“, у периоду од 1997. до 2000. године.  Могу да кажем да је то био мој зенит, јер сам имао 27 година. Оно што је било посебно је играње Лиге шампиона са „Панатинаикосом“ и пуни стадиони. То је велики клуб, историјски огроман, као што је и „Црвена звезда“. Поред дербија са „Олимпијакосом“, са друге стране у групној фазиЛиге шампиона, „Лансом“ француским, „Динамом“ из Кијева и лондонским „Арсеналом“. То ми је био први пут да сам се сусрео са господином Арсеном Венгером као тренером. Ја сам тада био играч, а прошле  године имао сам прилику да будем са њим на двије различите клупе и то ми је највећи утисак моје каријере.

Соко: Како су изгледали ваши тренерски почеци?

ВМ: Имао сам грчко држављанство, тако да сам се определио да тренерску школу ту и завршавам,а потом и профи-лиценцу, при Грчкој фудбалској федерацији. Али ја сам прве тренерске кораке начинио у Србији, где сам се 2006. године вратио за стално да живим у Београду и моји први кораци су били у ФК „Чукарички“. Ту сам радио са млађим категоријама. Послије тога сам дошао у омладински погон „Црвене звезде“, где сам провео три лепе године од млађих кадета, кадета и омладинаца. После тога сам се определио за сениорску конкуренцију, која ме вукла од ивањичког „Јавора“, „Чукаричког“ где сам провео три и по године са малим изласком у иностранство, затим у Кипар и Грчку и ево повратак поново у „Црвену звезду“.

Соко: Највећии нтернационални успјех тада постижете у грчком „Панионису“?

ВМ:Морам да признам да смо те године направили јако добар посао. Не само ја, него и стручни штаб Влада Јанковић и Дарко Тешовић. Направили смо један добар резултат из разлога јер смо увели „Панионис“ у квалификације Лиге Европе што је велики успех, јер тамо једноставно имате четири неприкосновена клуба и тражи се тај пети клуб. Оно што је импозантно, било је да смо буквално водили клуб са минималним буџетом и једно 50 одсто утакмица првенства смо се налазили на деоби другог места, што значи да је јако тешко да будете један клуб који ће уопште да уђе међу великане као што су „ПАОК“, „Олимпијакос“, „АЕК“, „Панатинаикос“.Али ми смо успели да их раздвојимо. Имали смо фантастичну сезону, обарали смо рекорде по броју освојених бодова, победама на страни и примљеним и датим головима и уписали смо се у златне странице историје „Паниониса“ који је најстарији грчки клуб из Смирна, локал патриотски клуб, са великом традицијом и историјом.Драго нам је што смо то успели да направимо.

Драго ми је да је народ срећан са Звездом

Соко: Од 5. јуна 2017. године преузимате „Црвену звезду“ и ове године након 26 година уводите је у групну фазу Лиге шампиона. Како је било радити у клубу у који многи долазе и одлазе и како сте успели да све то уклопите и синхронизујете?

ВМ: Не може се са ове тачке гледишта рећи како смо ми то успели. Уложили смо доста енергије, воље, рада, жеље и ја и мој стручни штаб који је био уз мене. Ми смо, да кажем, можда преамбициозни у неким стварима, али једино што можемо да радимо је да дамо све од себе и сви смо предани свом послу и радимо на најбољи могући начин, оно што можемо да радимо. У сваком случају и уз Божију вољу, ја сам човјек који мисли да можете да постигнете све у животу, једино ако верујете у то што радите и дајете све од себе.На крају крајева ако се ништа не деси немате за чим да жалите, једноставно то тако треба да прихватите. Мислим да су се добре ствари десиле и посебно ми је драго због навијача и народа, не само у Србији, него и на Космету, региону, у  Босни, Хрватској, целој дијаспори и мислим да је Звезда један велики клуб, једна велика ствар за српски народ. Драго ми је да видим када је народ срећан са нама.

 Супруга је стуб моје породице

 Соко: Како успјевате ускладити живот у оквиру породице и уз велике спортске обавезе.

ВМ: Моја супруга је стуб породице и онаје стварно води. Дуго година смо заједно, ја сам је упознао када сам имао 19, она 17 година и буквално је прошла целу моју каријеру и свесна је свега тога. Ми и неразмишљамо на такав начин, посао из искује велике обавезе, али сигурно са друге стране супруга је та која је стуб породице, тако да ја имам фокус на то што радим. Немамо пуно приватног живота за породицу, али шта да радите, такав нам је живот, таква нам је професија, за то смо се определили, тако да ми то гледамо на мало другачији начин. Као што монаси гледају на сасвим другачији начин живот, тако и ми гледамо као и сви остали људи који раде са тим послом, тако да је то нама нешто уобичајено.

Соко:Колике су могућности „Црвене звезде“ у групној фази Лиге шампиона?

ВМ:Ако сам претходно рекао да смо амбициозни, тако ћу вам и рећи да увек разлике постоје и могућности су велике. Увек су код човека могућности велике, сада је само питање колико ћете ви то да остварите. Ми верујемо у ово што радимо, тако да ћемо дати све од себе, као што и можемо да дамо, а ово остало шта год да буде, нека буде, ја кажем увек и уз Божију вољу и помоћи прихвати ћемо такво како јест. На нама је да будемо вредни, да радимо и да се боримо и да верујемо, а ово остало оставићемо да видимо како буде, тако ћемо и прихватити.

Соко:Како доживљавате вјеру у Бога и колико вам она помаже у животу?

ВМ:Да будем искрен много ми је помогла и помаже. Први сусрет са тим је, Богу хвала, одлазак у Грчку и упознавање православне вере на неки другачији начин. Јако сам срећан због тога и много ми помаже. Прво мене као особу чини бољом и моју породицу, и ја то покушавам да пребацим на моје сараднике и играче.Ја ко ми је драго због тога.

Соко: Ваш син Немања је кренуо вашим стопама.

ВМ:Немања је ове године прешао у „Војводину“, одрастао је у „Чукаричком“, тренирао и сада је отишао у „Војводину“. Па добро, оно што је битно воли фудбал и што је најбитније,добро је дете. То је нека професија коју је он одабрао, јесте тешка, али много је воли и уз предан рад жели да оствари своје снове. Сигурноје то јако тежак посао као што су и сви послови тешки. Тражи много одрицања, поготову пошто је млад, то што многих ствари у његовим годинама мора да се одриче, али то је цена неког послакогјеонодабрао, такодасенебојимзаНемању и мислимдаћеиматијакодобрукаријеру.

У фудбалу треба уживати

 Соко: Српско соколско друштво „Соко“ има велики број секција, а међу њима је најбројнија секција дјечије школе фудбала „Бамби Соко“. Шта им поручујете као бивши фудбалер и сада врстан тренер?

ВМ: Оно што могу да им поручим је да превасходно воле то што раде, ако су се определили, треба да уживају у фудбалу у сваком свом тренутку.Фудбал је једноставно једна играи нетреба је гледати са аспеката других ствари, као што се нажалост гледа. Треба да се друже, фудбал је колективни спорт, да упознају своје другаре, имају разумевања, поштовања, а превасходно да имају поштовања према тренерима и људима који воде бригу о њима и са друге стране да верују у себе и да буду вредни. Најбитније је да буду добри људи, а да би били добри људи морају да имају образовање, а да би имали образовање треба да буду добри ђаци. Оно што ја увек кажем – фудбал је, колико год напредује, игра за интелигентне, запаметне. Фудбалере бије глас да су онакви или овакви, али они морају да улажу у своје образовање, у сваком случају да им буде фудбал ствар забаве, да га воле и да га тако прихватају, а не да размишљају на неки другачији начин који фудбал доноси, да су здрави, превасходно да уживају.Желимим све најбоље.

Соко: Каква јемогућност за гостовање једног комбинованог тима „Црвене звезде“ у Вишеграду, гдје имате велики број навијача?

ВМ:Због нашег згуснутог распореда, ако нам се буде указала прилика,врло радо ћемо доћи.

Соко: И на крају кратка порука читаоцима часописа „Соко“, међу којима су најбројнији млади људи?

ВМ:Ја увек кажем што би поручиои себи и свим људима добре воље. Превасходно је здравље најбитније, да уживају у животу, да верују у своје снове, да никад не одустају. У животу, ја бих рекао,једноставно и мате фазу када вам не иду ствари онако како треба и то тако треба прихватити. Никад не треба одустајати и само треба слушати и одабрати пут.Велики мудраци су рекли да треба да одабереш најбоље и  сваки човек има свој избор, треба одабрати и слушати срце и ићи тим путем.

Славко ХЕЛЕТА

 

 

 

 Нови двоброј СОКОЛА, часописа за духовну и културну просвјету

 

ДУХОВНИ И КУЛТУРНИ ГОДИШЊАК

 

Пред читаоцима је нови двоброј (31-32) СОКОЛА, часописа за духовну и културну просвјету истоименог соколског друштва из Добруна код Вишеграда. Што због техничких разлога, а потом и због пожара у конаку манастира у Добрунској Ријеци  гдје је, уз ДАБРОВУ, смјештена и редакција СОКОЛА, часопис оправдано касни, али су текстови у њему актуелни и непролазни.

Гост Сокола је велики хуманитарац из Србије, Војкан Крстић, који је успјешно организовао хуманитарну акцију прикупљања средстава за санацију манастирских конака, у којима је смјештена и Издавачка кућа ДАБАР, Митрополије дабробосанске.

У двоброју су и мудре поруке Митрополита дабробосанског Хризостома, а поднасловом „Велике су грешке чињене због слоге и јединства“ СОКО нуди занимљив разговор са Василијем Крестићем, у коме овај академик објашњава поруке свог капиталног дјела „Знаменити Срби о Хрватима“.

Издвајамо и текст о дуго скриваној истини о трагичном страдању Драгића Јоксимовића, адвоката Драже Михајловића, те записе о Дражи Михаиловићу и ДеГолу у којима се објашњава зашто је замјериоТиту што није уважио његову молбу да помилује Дражу.

Двоброј СОКОЛА најављује скору изградњу маузолеја Старобродским мученицима и наставља са објављивањем свједочења преживјелих из ратног Старобродског пакла с прољећа 1942. године. Ту су и и бесједе на овогодишњем помену у Старом Броду, које су казивали Митрополит Хризостом и Академик Матија Бећковић.

Поред осталог СОКО објављује и интервју са једним од најистакнутијих фудбалских стратега, актуелним тренером ФК Црвена звезда из Београда, Владаном Милојевићем.

Издвајамо и бројне текстове којима се овјековјечују значајне културне манифестације и догађаји по којима је препознатљив Вишеград и сусједни градови.

Поред историјата о Соколском покрету у Палама, у посебној рубрици су разноврсни текстови посвећени Соколовим активнлостима у разним областима.

У СОКОЛУ су и првонаграђене кратке приче које су током 2017. и 2018. године приспјеле на Соколов конкурс, на тему „Крсна слава у мом завичају“.

Часопис „Соко“ посљедњих година прераста у годишњак у коме су сабрани и објављени занимљиви текстови који по својој документарности описују вријеме, људе и догађаје око нас.

 

Славко Хелета

 

У Манастиру Добрунска Ријека

СОКОЛОВЕ ТКАЉЕ ОБИЉЕЖИЛЕ КРСНУ 

 

Добрунска Ријека, 25. децембар 2018 – У Манастиру Светог оца Николаја у Добрунској Ријеци чланице Соколове секције Кућне радиности обиљежиле су своју славу, Преподобног Спиридона Чудотворца.

Чин ломљења славског колача обавио је архимандрит Јован Гардовић, духовник Српског соколског друштва „Соко“.Он је подсјетио да вриједне руке Соколових ткаља успјевају да отргну од заборава старе, заборављене мустре и разне употребне предмете.Присутним чланицама и гостима захвалила се предсједница секције Бранка Чарапић, подсјетивши да су њихове излођбе постале препознатљиве по иригиналности.

Кућна радиност је једна од седам Соколових секција која већ 16 година окупљају чланице које израђују традицоналне  предмете, ткањем, плетењем, везењем и хеклањем.

Славко Хелета

     У Манастиру Добрунска Ријека обиљежена крсна слава Издавачке куће „Дабар“

 

                                    НОВИ НАСЛОВИ ИЗ ОБНОВЉЕНЕ РЕДАКЦИЈЕ

 

Издавачка кућа Митрополије дабробосанске „Дабар“ данас (29. новембра) је обиљежила крсну славу  успења светогапостола и јеванђелистеМатеја.Након свете литургије у манатиру светог оца Николаја у Добрунској Ријеци код Вишеграда, обред резања славског колача обавио је протојереј- ставрофорМомирВасиљевић,уз саслужење свештенства и монаштва митрополије дабробосанске.

У краткој бесједи, прота Васиљевић је подсјетио на живот, подвиге и страдања апостола Матеја, а у наставку на изузетне резултате манастирског братства из Добрунске Ријеке и њихових бројних сарадника на пољу издаваштва.

-Часопис „Дабар“ је један од најпризнатијих духовних часописа Српске православне Цркве па би било добро да чешће икзлази, јер га са нестрпљењем ишчекују православни вјерници и његови читаоци, нагласио је прота Васиљевић и додао да је Издавачка кућа „Дабар“ до сада објавила бројне духовне и родољубивед књиге, од којих знатан број капиталних.

Захваљујући се присутним свештеницима и монасима, бројним сарадницима и гостима, који су својим присуством увеличали крсну славу, архимандрит Јован Гардовић, директор и главни и одговорни уредник у Издавачкој кући „Дабар“, најавио је нове наслове књига и часописа који се припремају у обновљеним просторијама Редакције, након недавног пожара у манастирском конаку. 

У склопу Издавачке куће „Дабар“ успјешно дјелује и издавачка секција Српског слоколсаког друштва „Соко“, чији нови двоброј часошписа за духовну и културну просвједту „Соко“ ускоро излази из штампе.

Славко Хелета

 

 

У Вардишту одржане Шесте Мале витешке соколске игре 

ВЈЕШТИНЕ МЛАДИХ И СТАРИХ СОКОЛАША  

У организацији Српског соколског друштва „Соко“ и манастира Добрунска Ријека, на спортским теренима Спасилачког центра Србије у Вардишту, одржане су шесте по реду Мале витешке соколске игре, чији је  домаћин био Војкан Крстић, познати хуманитарац из Београда.

Најмлађи соколаши, чланови соколове секције „Бамби-Соко“ из Вишеграда и Драмске секције из Добруна, надметали су се у седам дисциплина, а старији соколаши  у згибовима,

Поздрављајући учерснике, а било их је 63, Славко Хелета, предсједник Сокола је захвалио Војкану Крстићу на домаћинству овогодишњих игара, подсјећајући да је Крстић прије мјесец дана у Вишеграду успјешно организовао хуманитарну акцију на којој је за санацију конака манастира Добрунска Ријека, страдалих у пожару, прикупљено око 26.000 марака.

Учеснике је поздравио и духовник Сокола, архимандрит Јован Гардовић, наглашавајући да су ово праве манифестације које окупљају нашу младост и афирмишу овакве терене, а начелник  општине Вишеград Младен Ђуревић је рекао да ће општина и у будуће подржавати Соколове секције и овакве манифестације најмлађих.

Отварајући овогодишње игре Војкан Крстић је озваничио почетак рада спортсаких терена уз Спасилачки центар Србије у Вардишту, најављујући додатне садржаје и њихово уређење.

 

Пласман по дисциплинама

Такмичари су били подијељени по водовима, са именима славних Срба, а медаље најуспјешнијима уручили су Војкан Крстић, Славко Хелета и Мирјана Александровић.

У штафети златну медаљу су освојили Никола Стојановић, Никола Топић, Лука Ђурђевић и Коста Берјан, сребрне Милош Батинић, Никола Андрић, Сергеј Вуковић и Алекса Шушњар, а бронзане Димитрије Грујић, Миљан Ставњак, Страхиња Батинић и Маша Ставњак.

У дисциплини бацање кугле побједио је Лука Грачанин, други је био Никола Мандић, а трећи Милош Танасковић.                                                                               

Прво мјесто у скоку у даљ освојио је Димитрије Грујић, друго Марко Мићевић, а треће Немања Топић.

У дисциплини трчање у врећама златне медаље су освојили Дуња Грачанин и Давор Јовановић, сребрне Анђела Бован и Лука Пантовић, а бронзане Никола Топић и Никола Виларет.

У борби на брвну побједник је био Иван Благовчанин, друго мјесто је освојио Вук Радојевић, а треће Сергеј Вуковић.

У потезању конопа најуспјешнија је била екипа вода Никола Тесла, испред водова Новак Ђоковић и Алекса Шантић.

Одржано је ревијално надметање најмлађих парова у ношењу лопте, а међу старијим соколашима побједник у дисциплини згибови био је Александар Спасојевић из Рудог, коме је припала награда од 100 Евра.

  

Соколова информативна секција